.
[Rozmiar: 2359 bajtów]
[Rozmiar: 1163 bajtów]
[Rozmiar: 1151 bajtów]
[Rozmiar: 2433 bajtów]
[Rozmiar: 12078 bajtów]
[Rozmiar: 27485 bajtów]
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Od 1995 roku zaczął funkcjonować w Polsce, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Konstrukcja systemu zakłada, że zasady realizacji podstawowych zadań ratowniczych są niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego rodzaju zdarzeń, również zdarzeń masowych lub klęsk żywiołowych, kiedy siły i środki ratownicze są niewystarczające, a organizacja działań ratowniczych wymaga modyfikacji priorytetów oraz dokonania uproszczeń w procedurach działania. Szczególnie ważnym poziomem budowania systemu jest powiat, gdyż tam przyjmowane są wszelkie zgłoszenia o zdarzeniach wymagających podjęcia działań ratowniczych w oparciu o procedury ujęte w planach ratowniczych oraz realizowane są działania ratownicze, również wówczas, gdy siły i środki gminnych podmiotów ratowniczych są niewystarczające i wymagają wsparcia z poziomu wojewódzkiego i krajowego. Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych, a ta jest zależna od możliwości włączenia do systemu, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innych służb i podmiotów funkcjonujących na obszarze powiatu, zarówno na podstawie decyzji starosty, jak i umowy cywilno-prawnej podpisanej ze starostą. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP, współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i starostów oraz zintegrowane z punktami alarmowymi komponentów systemu (selektywne wywoływanie ochotniczych straży pożarnych, alarmowanie pogotowia ratunkowego, jednostek organizacyjnych Policji oraz organizacji pozarządowych). System ratowniczy jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze powiatu w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego tworzy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza oraz sieć straży pożarnych i służb ratowniczych funkcjonujących w poszczególnych miastach i gminach.
Na terenie powiatu skarżyskiego działają w ramach systemu następujące jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej:

Miasto Skarżysko-Kamienna

 • Komenda Powiatowa PSP i JRG –zabezpieczające cały teren powiatu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżysku-Kamiennej
Miasto i Gmina Suchedniów
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie
Gmina Łączna

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
Gmina Bliżyn
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie
Gmina Skarżysko-Kościelne
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu
Warto podkreślić, że na terenie powiatu działają również inne podmioty ratownicze i jednostki ochrony przeciwpożarowej. Należą do nich:
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostojowie (miasto i gmina Suchedniów)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kierzu Niedźwiedzim (gmina Skarżysko-Kość.)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mroczkowie (gmina Bliżyn)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku (gmina Bliżyn)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowie (gmina Bliżyn)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowkach (gmina Bliżyn)
 • Zakładowa Służba Ratownicza Zakładów Metalowych "Mesko" (m. Skarżysko-Kam)
 • Zakładowa Służba Ratownicza Magazynów Paliw Płynnych „Magazyn nr 6” (g. Skarżysko-Kość.)
Wszystkie wyżej wymienione jednostki chociaż z punktu widzenia formalnego i prawnego są poza systemem KSRG, stanowią ważne jego uzupełnienie. W sytuacjach zagrożenia zawsze są gotowe do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W RAZIE ZAGROŻENIA DZWOŃ

[Rozmiar: 208324 bajtów] [Rozmiar: 208324 bajtów]


WARTO ODWIEDŹIĆ

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE

[Rozmiar: 12121 bajtów]


[Rozmiar: 12121 bajtów]